Stel je vraag
0

Chemie 2015-juli vraag 3 nogmaals

asked 2017-08-27 08:55:43 -0500

Anouk.Sohier gravatar image

updated 2017-09-03 14:08:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo

Ik snap niet hoe ik volgende oefening juist moet oplossen. Ik heb beredeneerd dat het aantal mol verschilt, aangezien de M van de verschillende beginstoffen verschilt. Op die manier heb ik geprobeerd de pOH van beide oplossingen te berekenen, omdat je weet dat er evenveel mol NaOH is als OH(wegens zelfde voorgetallen) maar dan kom ik het juiste antwoord niet uit.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 09:54:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Gebruik de zoek functie en typ 'Chemie 2015-juli en je hebt alle reeds behandelde 2015-juli opgaven. Succes

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-08-27 08:55:43 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17