Stel je vraag
0

Simulatie examen fysica vraag 9

asked 2017-08-27 12:27:01 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

In de oefening zoek ik de resulterende kracht door beide krachten vectorieel op te tellen via de stelling van Pythagoras. Ik kom uit: Fr= wortel (F1^2+F2^2)
F1=(k.Q^2)/d^2
F2= F1 want de ladingen en afstanden zijn even groot

Fr^2= 2 maal ((k.Q1.Q3)/d^2)^2
Dus Fr= antwoord C
Wat doe ik verkeerd? Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

De krachten staan niet loodrecht op elkaar.

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 15:06:01 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 15:07:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

F = 2 F1 cos 30)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 12:27:01 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17