Stel je vraag
0

Wiskunde 2017

asked 2017-08-27 14:46:06 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-08-27 15:03:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Knipselsd.PNG C:\fakepath\Knipselsdf.PNG Waarom berekenen we niet de oppervlakte van de cirkel maar de oppervlakte van een driehoek en daarna 3/4 van de cirkel?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je zou ook het cirkelsegment dat afgesneden is kunnen bepalen en dat aftrekken van een volledige cirkel.

Myriam@REBUS ( 2017-08-27 15:04:50 -0500 )edit

Bedankt voor de tip!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-08-27 15:17:02 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-27 14:51:06 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

Zie dit

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ik zag dat niet bedankt

Ibrahim.Khlosi ( 2017-08-27 15:03:29 -0500 )edit
0

answered 2017-08-28 13:34:50 -0500

@Ibrahim.Khlosi Vanwaar hebben jullie deze vragen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-27 14:46:06 -0500

Aantal keer gelezen: 386 keer

Laatst gewijzigd: Aug 28 '17