Stel je vraag
0

stilleestekst

asked 2017-08-28 01:30:47 -0500

Laurence gravatar image

misschien een domme vraag, maar hoeveel tijd heb je precies voor de vragen met tekst erbij en hoeveel tijd heb je voor de vragen zonder tekst?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-28 05:19:47 -0500

Laurence gravatar image

dankjewel!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-28 01:45:43 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Stilleestekst deel 1: 45 min voor 4 teksten en per tekst 5 vragen in totaal dus 20 vragen voor het eerste deel

Stilleestekst deel 2: 25 min voor 20 vragen zonder tekst, enkel grafieken en figuren krijg je nog :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-28 01:30:47 -0500

Aantal keer gelezen: 2,583 keer

Laatst gewijzigd: Aug 28 '17

Gerelateerde vragen