Stel je vraag
0

juli 2017 wiskunde vraag 2

asked 2017-08-28 04:10:23 -0500

Julie.DeWin gravatar image

Ik kom voor het uiteindelijke resultaat steeds een waarde uit die GROTER is dan het 'normale' gemiddelde m, maar blijkbaar is antwoord B het correcte antwoord. Kan iemand mij dit even uitleggen? Alvast Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-28 05:35:09 -0500

Marie-France.Delen gravatar image

Ik heb ook antwoord C ..

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-09-08 07:55:16 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Antwoord C is juist (tenminste voor de gele set) : en idnerdaad wat de student berekent is altijd groter dan normaal

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-28 04:10:23 -0500

Aantal keer gelezen: 457 keer

Laatst gewijzigd: Sep 08 '17