Stel je vraag
0

wiskunde 1997 juli vraag 5

asked 2017-08-28 06:21:27 -0500

Febe.VandeVoorde gravatar image

updated 2017-08-28 11:53:44 -0500

1997 - juli Vraag 5 of 2012 - juli Vraag 9 Een student moet het gemiddelde ma van drie getallen x, y en z berekenen. Hiertoe berekent hij eerst het gemiddelde van x en y en nadien het gemiddelde van dit resultaat met z. Als x is kleiner dan y is kleiner dan z, dan is het eindresultaat dat de student bekomt: 1. soms kleiner dan me en soms gelijk aan m
2. altijd kleiner dan m 3. altijd groter dan m 4. soms groter dan m en soms gelijk aan

Voor de berekening kom je uit: M= x/4+ y/4 + z/2 en m=x/3+y/3+z/3

X is kleiner dan Y is kleiner dan z. Als je dit met voorbeelden probeert, is bij x=1 y=2 z=3 het nieuwe gemiddelde groter dan het vorige. Als je x=-1 y=0 z=1 neemt, is het nieuwe gemiddelde gelijk aan het vorige. Waarom klopt antwoord D hier niet?

Bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

-1/4 +0/4 +1/2 = 0.5

Myriam@REBUS ( 2017-08-28 12:00:29 -0500 )edit

(-1 + 0 +1)/3 =0 en dat is toch kleiner dan 0,5

Myriam@REBUS ( 2017-08-28 12:01:53 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-08-28 09:32:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de berekening: x/4 +y/4 +z/2 en dan zou het moeten kloppen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-28 06:21:27 -0500

Aantal keer gelezen: 61 keer

Laatst gewijzigd: Aug 28 '17