Stel je vraag
0

Chemie - Groepslessen oefeningenbundel -Vraag 13

asked 2017-08-28 12:17:18 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

updated 2017-08-28 12:21:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een gasmengsel bestaat uit 10L H2S en 20L O2. Bij een bepaalde druk en temperatuur treedt er reactie op waarbij zwaveldioxide en waterdamp ontstaan. Indien de reactie afgelopen is, wat is dan het totale gasvolume bij diezelfde temperatuur en druk?

A) 15L B)24L C) 25L D)30

Wat is het juiste antwoord op deze vraag?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-28 13:34:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-28 13:01:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik denk dat H2S het limiterend reagens is. 2 H2S + 3 02 --> 2 SO2 + 2 H2O. Het TOTALE gasvolume wordt gevraagd op het einde van de reactie !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ow ik heb hem hermaakt, mijn reactievgl was helemaal juist, miss telfout, maar idd H2S is het limiterend reagens en an kom ik op 25 L , 1,12 maal 22,4?

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-28 13:19:55 -0500 )edit
0

answered 2017-08-28 12:23:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat is de relatie tussen het aantal mol en het volume van een gas wanneer de druk en temperatuur constant zijn?

Dus ? --> moeten we stoechiometrisch rekenen en hiervoor ken je de stappen.

Begin met de reactie te schrijven, coëfficiënten aanpassen en schema tekenen en invullen.

Krijg je dit zo opgelost?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik heb de reactie uitgeschreven en uitgebalanceerd, ik kwam uit dat zuurstofgas hier het limiterend reagens is. Dan kom ik uit op 14,56l ? Klopt dit

Myriam.Ibrahim ( 2017-08-28 12:41:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-08-28 12:17:18 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: Aug 28 '17