Stel je vraag
1

Toelatingsexamen TAT 2017 - Wat vonden jullie ervan?

asked 2017-09-08 02:54:16 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

updated 2017-09-08 03:20:40 -0500

Hoe is het examen verlopen? Wat vonden jullie moeilijk en wat vonden jullie gemakkelijk of doenbaar? Zijn er opmerkingen in verband met vragen en antwoorden van bepaalde onderdelen? Laat het ons weten en we zullen dit grondig bekijken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-09-08 03:15:59 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Ik vond vraag 12 van fysica over hydrostatische druk ongelukkig gekozen, kon tot verwarring leiden !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank voor je reactie Romain. We maken daar een nieuwe vraag rond. Kan je even verduidelijken Romain? Thx Eureka

Eureka@REBUS ( 2017-09-08 03:22:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-09-08 02:54:16 -0500

Aantal keer gelezen: 307 keer

Laatst gewijzigd: Sep 08 '17