Stel je vraag
0

bio juli 2015 vraag 14 en15

asked 2015-08-24 04:51:15 -0500

bendebacker gravatar image

updated 2016-05-27 13:27:23 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

vraag 14: antwoord D: maar bij zwangerschap is er 9 maand geen oocyt, dus eigelijk is D ook niet juist? vraag 15: Is het antwoord B of D

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Gelieve de vraag concreter te stellen aub. Dit is geen goeie duidelijke vraag...

Eureka@REBUS ( 2015-08-24 13:55:23 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-05-27 06:16:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het betreft hier vragen 14 en 15 van het juli 2015-examen zoals toen beschikbaar via Atheneum Veurne. De correcte vraagstelling van betreffende vragen voor jaargang 2015 (juli en augustus) is te vinden op onderwijs-vlaanderen/toelatingsexamen waar sinds dit jaar 2016 de vraagstelling van de afgelopen examens van het vorige jaar als modelvragen worden gegeven.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-27 13:28:33 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

http://www.ond.vlaanderen.be/toelatin...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2015-08-24 04:51:15 -0500

Aantal keer gelezen: 506 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '16