Stel je vraag
0

protolysereactie van H2S

asked 2017-10-15 06:38:36 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-10-15 15:37:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Gegeven zijn kz1 en kz2 met pkz1 en pkz2. Men lost 0,18mol H2S in 2L water. Welke PH zal deze oplossing hebben?

Ik snap niet goed wat men hier bedoelt met oplossing? Na tweede ionisatie heeft men nog Protonen en waterstofsulfide ion over. Waterstofsulfide ion is een zwakkere ion dan H2S.

om PH van een zwakke zuur geeft me ( met de gegeven Pkz =14) 6,47

redeneer ik correct? is mijn PH juist?

Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-10-15 15:44:46 -0500

Koen@REBUS gravatar image

H2S is een polyprotonisch zuur. Bij polyprotonische zuren dien je enkel rekening te houden met de eerste protonafsplitsing bij het berekenen van de pH.

Hoe ga je te werk?

Ga na of deze protonafsplitsing een sterk zure of een zwak zure afsplitsing is. H2S is een zwak zuur (want Kz < 1). Dus moet je hier de formule toepassen van een zwak zuur: pH = 1/2 pKz - 1/2 log Cz. pKz en Cz behoren tot de gegevens (0,18 mol in 2 liter).

Reken dit maar even uit en geef dan aan of je hier verder uit geraakt.

Succes !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank zeer Koen, Ik kom PH =4 uit.

Adara ( 2017-10-19 04:20:07 -0500 )edit
0

answered 2017-10-19 14:03:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-10-19 14:03:48 -0500

pH 4 is het correcte antwoord !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-15 06:38:36 -0500

Aantal keer gelezen: 504 keer

Laatst gewijzigd: Oct 19 '17