Stel je vraag
0

chemie PH vraag

asked 2017-10-31 17:09:46 -0500

Adara gravatar image

Bij welk van de volgende oplossingen verwacht je een pH van 7? een 0,1 M KCl-oplossing of een 0,001 M KOH-oplossing? Ik vraag me echt af hoe ik hierbij moet redeneren? Moet ik Cl- en OH- vergelijken met elkaar? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-11-06 06:05:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zoals reeds vermeld dien je voor pH-berekening H3O+ of OH- -ionen in de oplossing te hebben. Heb je deze dan kan je voor de betreffende concentratie pH of pOH bepalen. Dus dit kan voor KOH. KCl is een zout van een sterk zuur en een sterke base. Samenbrengen van beide stoffen geeft aanleiding tot een neutralisatiereactie met vorming van het zout. Er wordt geen H3O+ of OH- vrijgesteld. Bij neutralisatie is pH steeds 7.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-01 06:46:07 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je gaat na welke stof je hebt en hoe deze zich in een waterige oplossing gedraagt. Voor pH-berekening dien je H3O+ of OH- -ionen in de oplossing te hebben. Deze concentraties gebruik je in de resp. pH-formules. Indien je geen van deze ionen hebt dan is de oplossing 'neutraal'. Hiervooor geldt pH = pOH = 7.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Johan, maar als ik gelijke concentratie van KCL en KOH heb hoe kan ik verder om te weten welke een ph gelijk aan 7 heeft of meer?

Adara ( 2017-11-02 01:52:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-10-31 17:09:46 -0500

Aantal keer gelezen: 194 keer

Laatst gewijzigd: Nov 06 '17