Stel je vraag
0

Chemie : periodiek systeem

asked 2017-11-06 11:34:48 -0500

Sam gravatar image

updated 2017-12-05 03:49:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De vraag luidt als volgt : '' In de zesde periode van het periodiek systeem kunnen maximaal ... elementen aanwezig zijn. A. 8 B. 18 C. 32 D. 98

Ik dacht dat het juiste antwoord 18 was, maar dat is fout. Het juiste antwoord is 32. Kan iemand uitleggen waarom het 32 is en niet 18?

Groetjes Sam

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Goed van je om deze vraag te stellen, ik dacht idd ook 18

Adara ( 2017-11-07 13:01:37 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-11-07 13:32:25 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De elementen in het PSE zijn geordend in functie van het atoomnummer. Het atoomnummer geeft het aantal protonen in de kern van een atoom weer. Voor een neutraal atoom is het atoomnummer eveneens gelijk aan het aantal elektronen. De elektronen zijn geordend en dit wordt gegeven door de elektronenstuctuur of elektronenconfiguratie. De elektronenconfiguratie geeft, naast de energie-inhoud, de positie van alle elektronen van een welbepaald atoom weer. Als je het maximaal aantal elektronen kent wanneer de zesde periode is opgevuld dan weet je ook welk het laatste element is dat zich in deze periode bevindt en vindt je ook welk het maximaal aantal elementen is in de zesde periode. Dit alles heeft te maken met wat een atoom kenmerkt en hoe het PSE is opgebouwd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor je uitgebreide uitleg. Nu snap ik het volledig.

Adara ( 2017-11-08 14:40:31 -0500 )edit

Het is bij het uitwerken van opgaven belangrijk dat de betreffende materie gekend is maar nog belangrijker is het geheel begrijpen waarin het onderwerp zich situeert. Daarom staat KIW voor 'kennis' en 'inzicht' in de wetenschappen.

Johan@REBUS ( 2017-11-08 15:09:12 -0500 )edit
0

answered 2017-11-07 01:14:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hier ga je na welke schillen er in de zesde periode worden opgevuld; en, hoeveel elektronen er maximaal op deze schillen kunnen aanwezig zijn. Dit is in totaal maximaal 32.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De vraag is toch hoeveel elementen maximaal kunnen aanwezig zijn? waarom berekent u het aantal elektronen? Alvast Bedankt Johan :)

Adara ( 2017-11-07 13:00:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-06 11:34:48 -0500

Aantal keer gelezen: 315 keer

Laatst gewijzigd: Dec 05 '17