Stel je vraag
0

fysica, ECB, centripetale kracht

asked 2017-11-08 14:47:12 -0500

Adara gravatar image

Een auto met massa m rijdt met snelheid v over een berg met straal R. Geef de kracht F waarmee hij op het wegdek drukt op de top van de berg als functie van de snelheid, de massa, de valversnelling g en de straal. Ik dacht dat die kracht gelijk is aan Fz+ centripetale kracht dus F= m(g+V^2/r)

Kan iemand me helpen hoe je deze vraag oplost? Als het deze beweging in 2D bekijken dan zien we dat in y richting is er geen beweging dus moet Normale kracht en zwaartekracht elkaar compenseren?

Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-11-09 13:44:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Lukt het zo? C:\fakepath\wagen in bocht.jpg image description De schuine lijn AB is de helling van het wegdek. Dit kan ook op een vlak wegdek, maar dan moeten de banden genoeg wrijving geven om de wagen in de bocht te houden.

De wagen wordt naar beneden gedrukt door de zwaartekracht, en naar buiten de bocht geduwd door de centrifugaal kracht (bekeken vanuit de waarneming van de bestuurder van de wagen)

De blauwe pijl is de resultante (dus de kracht waarmee de wagen op het wegdek gedrukt wordt), de rode pijl is de reactiekracht.

Is hiermee de vraag beantwoord?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt Myriam. In deze voorbeeld is centripetale kracht die resulterende kracht klopt het?

Adara ( 2017-11-09 15:02:23 -0500 )edit

De resulterende kracht is de centrifugale kracht plus de zwaartekracht (vectorsom).

Myriam@REBUS ( 2017-11-09 15:23:40 -0500 )edit
0

answered 2017-11-09 04:15:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je redenering is juist: er is de zwaartekracht en de centripetale kracht. Alleen de optelling mag je niet zomaar doen. De beide krachten zijn vectoren die loodrecht op elkaar staan. De som is dus m(g² + (v²/r)²)^0.5 (Pythagoras!)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam, maar ik snap het toch niet volledig: zwaartekracht en centripetale kracht zijn beiden omlaag gericht en de normale kracht is omhoog gericht?

Adara ( 2017-11-09 12:50:31 -0500 )edit

ze vragen de kracht waarmee de auto op de wegdek drukt. Dus de resulterende kracht?

Adara ( 2017-11-09 12:51:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-08 14:47:12 -0500

Aantal keer gelezen: 457 keer

Laatst gewijzigd: Nov 09 '17