Stel je vraag
1

Fysica vraag 10.1.9 a

asked 2016-05-13 01:39:41 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Alle antwoorden voor a zijn groter dan de 1m (de golflengte van het geluid in water). Ik snap dit niet goed want ik dacht dat, aangezien de snelheid van geluid in lucht lager is dan de snelheid in water, de golflengte ook kleiner zou moeten zijn dan die in water. Vanwege de formule l= v/f.

Wat doe ik verkeerd ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-13 03:17:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Joni, Dit klopt inderdaad niet. In de laatste versie van de oefeningen is de waarde voor de golflengte bij antwoord-mogelijkheden A en B vervangen door 0.23 meter. En dat is inderdaad in proportie met de ongeveer 4 keer lagere geluidssnelheid in lucht. Myriam

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dag Myriam, nog een klein vraagje hierbij, is het dus van belang te weten dat de geluidssnelheid in de lucht trager is dan onder water? That's it?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-14 07:41:39 -0500 )edit

v=lambda * f en f kan niet veranderen want het blijft hetzelfde geluid. Als v met een factor 4 daalt zal lambda ook met die factor moeten dalen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-14 09:19:07 -0500 )edit

En dat laatste moet ik eigenlijk vanbuiten kennen dan, dat v daalt met een factor 4 tov onder water

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-14 10:37:05 -0500 )edit

Neen hoor, alleen de formule v=lambda * f (niet al de formules van golven, geluid en licht staan op het formularium!)

Myriam@REBUS ( 2017-06-14 12:55:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-05-13 01:39:41 -0500

Aantal keer gelezen: 116 keer

Laatst gewijzigd: May 13 '16