Stel je vraag
0

Chemie oefening logaritmes

asked 2017-11-14 13:06:23 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-12-05 03:47:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als pKa+pKb = 14 en p staat voor de mathematische bewerking -log, welke vergelijking is dan niet juist? a) -log Ka+ (-log Kb) =14 b) Ka + Kb= 10^-14 c) pKa= 14- pKb d) Ka= 10^-14/ Kb e) -ln (Ka) +(-ln Kb) = 32.2

Dit komt uit het oefenboek algemene chemie. Het antwoord hierbij is b.. Ik snap niet waarom e juist is, hoe bereken je dit?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-11-30 13:40:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is belangrijk dat je, en dit voor eender welk examen, die leerstof studeert en met voldoende oefeningen verwerkt welke op het examen zal beoordeeld worden, en dit op een manier die met de gebruikte overhoringswijze overeenstemt. Voor het TAT-ex is dit : de TK LS wordt gegeven; de overhoringsmethode is 'multiple-choice met vier antwoordmogelijkheden met gis-correctie. Een juist antwoord levert 1 punt op; een fout antwoord wordt bestraft met 1/3de punt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-30 10:38:32 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Sorry voor mijn late antwoord, ja ik begrijp hem nu

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-11-14 16:17:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je weet waarom b) Ka + Kb= 10^-14 fout is? Dit is dus het antwoord op het gevraagde.

e) is juist omdat het de ln-weergave is van -log Ka+ (-log Kb) =14. Hierbij is het grondtal 10. Om een logaritme met grondtal 10 om te zetten naar een natuurlijk logaritme ln dien je te vermenigvuldigen met 2,303. (14* 2.303 = 32,24.)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Houdt er rekening mee dat, natuurlijk logaritme, geen TAT-TK LS Chemie is.

Johan@REBUS ( 2017-11-15 02:55:06 -0500 )edit

Is het duidelijk?

Johan@REBUS ( 2017-11-16 12:34:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-14 13:06:23 -0500

Aantal keer gelezen: 272 keer

Laatst gewijzigd: Dec 05 '17