Stel je vraag
1

Wiskunde Algebra 1.6.3

asked 2016-05-16 11:34:57 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Je moet bij deze vraag dezelfde methode gebruiken zoals bij 1.6.2. Enkel zit ik vast wanneer ik mijn som en product heb bepaald. Ik snap niet hoe je de parameter a kan vinden?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Oei, mijn excuses, ik bedoel vraag 1.6.4....

Charline.DeBlock ( 2016-05-17 05:23:22 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-17 06:38:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Analoog met de vorige vraag: a+1 =-b - b² 1=b³ b²=b

uit de laatste vergelijking haal je: b²/b=1 dus is b=1 a-1 = -1 -1 en a = -3

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-16 16:27:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

x² +ax +64 =(x-b)(x-b²) = x² -bx -b²x +b³ = x² (-b-b²)x +b³ b³=64 dus b=4 en b²=16 a= -4 -16 = -20

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-16 11:34:57 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '16