Stel je vraag
0

Fysica arbeid

asked 2017-11-30 10:37:00 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Een massa van 1.5 kg hangt aan een touw met lengte 1 m en slingert heen en weer. De maximale uitwijkingshoek is 30°. Bereken de arbeid door de trekkracht vh touw tijdens een slingerbeweging.

Het antwoord is 0 J Maar ik heb het als volgt berekend en zou willen weten wat er fout aan is, mg cos 30°+ mg + mg cos 30° respectievelijk heb ik de schuine zijde + de verticale + schuine zijde berekend.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Arbeid is kracht maal verplaatsing maal cos van de hoek tussen kracht en verplaatsing. Is het niet zo dat kracht hier de kracht loodrecht staat op de verplaatsing. Dus is de arbeid nul want cos(90)=0

Adara ( 2017-11-30 17:16:44 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-01 03:02:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Goed gezien Sam! De trekkracht van het touw staat altijd loodrecht op de verplaatsing, dus is er nooit arbeid. (Je kan het ook zo bekijken: het touw wordt niet langer of korter, dus de verplaatsing in de zin van de touwkracht is nul.)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-11-30 10:37:00 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Nov 30 '17