Stel je vraag
0

wiskunde, tweedegraad vergelijking

asked 2017-11-30 14:39:49 -0500

Adara gravatar image

Zou iemand me kunnen helpen met deze oefening: x1 en x2 zijn de oplossingen van ax^2+10x+c=0. Geef een vergelijking die als oplossingen -9x1 en -9x2 heeft?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-12-01 03:39:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\tweedegraadsvergelijking.gif

Kan je het zo vinden?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heeel erg bedankt Myriam

Adara ( 2017-12-01 15:19:32 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-11-30 14:39:49 -0500

Aantal keer gelezen: 269 keer

Laatst gewijzigd: Dec 01 '17