Stel je vraag
0

Brönsted - zuren en basen

asked 2017-12-01 16:00:39 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-12-05 03:46:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik vraag me af of S2- bij K2S een zwakke base is of sterke base? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-02 02:24:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het sulfide-anion kan een proton opnemen (S^2− + H+ → SH^−). Deze mogelijkheid om een proton 'te accepteren' zorgt voor het basische karakter. In de tabel met zuur-base-constanten vindt je hiervoor Kb = 8,33.10^-1, of een pKb van 0.08. Dus een 'sterke' base.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Er is bij mij een regeltje blijven hangen: 'zwak zuur, sterke base - zwakke base, sterk zuur'

Myriam@REBUS ( 2017-12-02 03:15:02 -0500 )edit

Dat is wat je ook terugvindt in de tabel met zuur-base-constanten

Johan@REBUS ( 2017-12-02 05:33:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-01 16:00:39 -0500

Aantal keer gelezen: 359 keer

Laatst gewijzigd: Dec 05 '17