Stel je vraag
0

wiskunde, algebra

asked 2017-12-02 14:01:01 -0500

Adara gravatar image

we zoeken twee reële getallen die 4 eenheden van mekaar verschillen. Het verschil van het elfvoud van het kleinste getal en het kwadraat van het grootste getal moet maximaal zijn. Bepaal beide getallen. Hoe los je deze op?

stel dat we die beide getallen x en y noemen:

x-y=4

11x-y^2= maximaal dus top?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-12-02 16:13:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De laatste vergelijking heb je fout opgesteld. Het moet zijn V=11y-x² en dan vervang je y door (x-4) zodat er staat:

V=11(x-4)-x² met V de verschilfunctie.

Nu herkennen we een bergparabool met top x=(11/2) en y is dan 3/2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-02 14:01:01 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Dec 02 '17