Stel je vraag
1

wiskunde vergelijking cirkel

asked 2016-05-17 05:21:33 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Gegeven is de vergelijking: x²-y²+4x+2y+6=0. Ze vragen of dit een vergelijking is van een cirkel. De algemene vergelijking van een cirkel is: (x-x0)² + (y-y0)² = r² met middelpunt van de cirkel (x0,y0).

In de gegeven vergelijking staat een minteken voor y². Kan je dan meteen besluiten dat het geen vergelijking is van een cirkel? Proberen te herschrijven naar de algemene vergelijking lukt me niet door het minteken, normal lukt me dit wel (dus daar ligt het probleem niet).

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-17 06:16:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het zit hem inderdaad in het min teken. Als je dit uittekent met GEOGEBRA bijvoorbeeld zal je zien dat het een hyperbool is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-17 05:21:33 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: May 17 '16