Stel je vraag
0

Chemie atoomstructuur en periodiek systeem reeks 02-OII

asked 2017-12-16 06:23:11 -0500

Sam gravatar image

Hallo,

Kan iemand me even helpen wat de juiste oplossing van deze oefening is. Ik dacht namelijk Sc 2+, maar dit staat niet bij de oplossingen.

Alvast bedankt! Groetjes Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Over welk atoom gaat het; en wat is het tweewaardig positief ion hiervan?

Johan@REBUS ( 2017-12-19 16:05:39 -0500 )edit

En, ga na hoe het dan zit wanneer het een negatief ion betreft !!!

Johan@REBUS ( 2017-12-20 02:35:54 -0500 )edit

Bedankt voor de hulp! Het juiste antwoord is dan volgens mij B: Mn 2+. Indien het een negatief ion zou zijn, is het antwoord dan Sc 2- ?

Sam ( 2017-12-21 08:07:21 -0500 )edit

Dit is correct indien het een tweewaardig negatief ion zou zijn.

Johan@REBUS ( 2017-12-22 08:51:38 -0500 )edit

Dus de gebruikte denkwijze kan je voor elk ion gebruiken. Bij positieve werden er elektronen afgegeven, bij negatieve werden ze opgenomen.

Johan@REBUS ( 2017-12-22 08:53:43 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-12-19 16:04:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een positief ion of kation is een atoom dat door afgeven van elektronen een positieve lading heeft. Een tweewaardig positief ion heeft een positieve lading van 2+; er werden twee elektronen afgegeven. Bij het aantal elektronen die je vindt uit de elektronenconfiguratie voor het gegeven 'positieve' ion dien je het aantal afgegeven elektronen (hier 2) bij te tellen om het aantal elektronen van het atoom te vinden. Het aantal elektronen is gelijk aan het aantal protonen in de kern van het neutrale atoom. Dit is het atoomnummer van het betreffende atoom en geeft de plaats van het atoom in het PSE.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-16 06:23:11 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Dec 19 '17