Stel je vraag
0

Vraag Chemie (chemisch rekenen/stoichiometrie)

asked 2017-12-26 02:05:13 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-12-26 05:28:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo, bij de onderstaande oefening snap ik niet wat ik verkeerd doe.

Door een vloeistof kan een stroom lopen als ze vrije ladingen bevat. Hoeveel gram NaCl zou je moeten oplossen om in 1 m^3 zuiver water opdat de oplossing 87*10^27 vrije Cl- ionen zou bevatten.

Mijn redenering als volgt:

n = aantal vrije Cl ionen / Getal van Avogadro Ik bekom: 1,4610^6 mol Cl ionen NaCl verhoudt zich 1:1 met Chloor massa= aantal molmolaire massa = 5,2 *10^7 gram Volgens het boek zou het 8.2 ton moeten zijn. Ziet iemand mijn fout?

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-12-28 03:25:56 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Want je hebt 8710^27 chloorionen of 14,410^4 mol chloorionen (of 14,410^4 mol NaCl) wat overeenkomt met zowat 84410^4 gram NaCl of ruim 8 ton.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-12-26 13:56:00 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als dat zo is dan zal je meer dan 8 ton natriumchloride in de kubieke meter water dienen op te lossen. Bekijk je rekenwerk misschien.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-12-26 08:47:51 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Is dat niet hetzelfde als wat ik heb gedaan?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-12-26 05:28:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je weet hoeveel atomen 1 mol natriumchloride bevat. Je weet ook dat natriumchloride in evenveel natrium-ionen als chloor-ionen splitst. Er is gegeven hoeveel Chloor-ionen er in 1 kubieke meter moeten zitten. Dus rekenen: uit het aantal chloor-ionen het aantal mol chloor-ionen bepalen om vervolgens het aantal mol natriumchloridemoleculen te bepalen en dan verder het aantal gram natriumchloride berekenen en dit omzetten in ton. Dan bekom je het gevraagde.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2017-12-26 02:05:13 -0500

Aantal keer gelezen: 337 keer

Laatst gewijzigd: Dec 28 '17