karyogram biologie

asked 2017-12-29 04:09:27 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Ik begrijp het karyogram niet zo goed, ze zeggen dat ze de chromosomen afbeelden in metafase (dus na DNA replicatie) dan zouden er toch 2n=46 dubbele chromosomen (X'en) afgebeeld moeten worden? toch worden er overal 46 enkele chromosomen afgebeeld? (zie afbeelding) image description

alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete