Stel je vraag
0

Chemie vraag 1.10.6

asked 2017-12-29 16:43:49 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Bereken de molfractie chlooratomen in ritaline C14H20ClNO2

Het antwoord is 0.026

Ik heb de massaprocent wel gevonden wat 13% Maar ik weet niet wat molfractie met het massaprocent heeft te maken, als het aantal mol niet is gegeven. Ik heb geprobeerd om aan te nemen dat ik van beide 1 gram heb en dan zo de mol uit te rekenen. Ook dan krijg ik een verkeerd getal.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-01 18:37:52 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Oke bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ond.Vlaanderen laat uitschemeren dat het TAT-ex juli 2018 makkelijk zal zijn. Laat je hierdoor niet misleiden. Bij KIW heb je per vakonderdeel maar 10 vragen om te beantwoorden. Je dient ook voor de beide onderdelen (KIW en GC = generieke competenties) geslaagd te zijn.

Johan@REBUS ( 2018-01-02 03:10:49 -0500 )edit

Dus: ten minste de helft van de punten behaalt voor het onderdeel KIW én ten minste de helft van de punten voor het onderdeel Generieke competenties om "gerangschikt" te worden.

Johan@REBUS ( 2018-01-02 03:13:23 -0500 )edit

Rangschikking. Voor ARTS: Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op plaats 1102 is gunstig gerangschikt. Voor TA: Wie evenveel of meer punten heeft dan de persoon op op plaats 135 is gunstig gerangschikt.

Johan@REBUS ( 2018-01-02 03:15:15 -0500 )edit

Conclusie: voor elk examenonderdeel een zo hoog mogelijke score behalen om gerangschikt te kunnen worden bij de 1102 kandidaat-artsen of de 135 kandidaat-tandartsen. Succes!

Johan@REBUS ( 2018-01-02 03:22:15 -0500 )edit
0

answered 2017-12-30 06:19:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Wat je berekend hebt is de massaprocent voor chloor in ritaline, dus de procentuele bijdrage van de massa van de chloor35,5) op de totale massa van ritaline (269,5). Dit geeft 13%. De molfractie waar het hier over gaat is de verhouding van het aantal Cl's (hier: 1) tot het totaal aantal atomen in de molecule (14+20+1+1+2= 38). 1/38 = 0.026. Molfractie behoort niet tot de LS die voor het TAT-ex dient gekend. Als je je wenst voor te bereiden op betreffend examen, houd je dan ook aan het bestuderen en inoefenen van de TK LS.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-12-29 16:43:49 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: Jan 01 '18