Stel je vraag
0

Chemische rekenen oefenboek

asked 2018-01-01 18:34:37 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Een verbinding met formule KXO3 bestaat voor 59,3m% uit de atoomsoort X. Bereken de relatieve atoommassa van X. Hoewel ik wel weet hoe je empirische formules moet opstellen, vind ik bij de vraag wat moeilijkheden

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-01-02 03:43:21 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Gegeven is dat X 59,3 m% uitmaakt van de molecule KXO3. Je weet dat massaprocent de procentuele bijdrage is van de massa (van X) tot de totale massa ( van KXO3, dus van K en van X en 3 keer van O ), waarbij de atoommassa's van K en O gekend zijn en deze van X onbekend.
In de m%-formule vul je de gekende massa's en de onbekende massa's in. Uitwerking geeft je dan voor X de gezochte atoommassa.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je kan dan ook vinden om welk atoom het gaat en de molecuulformule van de verbinding vervolledigen.

Johan@REBUS ( 2018-01-02 10:22:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-01 18:34:37 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Jan 02 '18