Stel je vraag
0

Fysica Dynamica fietser in boch

asked 2018-01-08 06:09:42 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

image description

Hallo bovenstaande afbeelding ziet u een afbeelding, met een fietser die een bocht neemt. Ik heb de krachten uitgetekend en vond dat enkel zwaartekracht, normaalkracht ( deze twee schakelen elkaar uit) en middelpuntzoekende kracht aanwezig waren, de vraag was ook wat de resulterende kracht was, ik heb dus enkel middelpuntzoekende kracht, antwoord A. Bijgevolg is dit fout en moest het C zijn Ik snap niet wat ik fout doe.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-01-09 17:22:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er is hier ook een wrijvingskracht van het wegdek. Deze levert de component van de resulterende kracht naar het midden.

Als je me niet gelooft: probeer die bocht eens te nemen op een ijsplek!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

hallo, de wrijvingskracht had ik erbij getekend waardoor ik wist dat het naar het midden gericht zoals bij C, ik snap alleen niet waarom de pijl een y-component heeft?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-23 13:02:09 -0500 )edit

De zwaartekracht moet toch ook ergens door gecompenseerd worden?

Myriam@REBUS ( 2018-01-23 13:07:22 -0500 )edit

Klopt, door de normaalkracht daardoor wordt de resulterende in de y-as 0, toch?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-23 15:43:18 -0500 )edit

Ja, want onze fietser blijf verticaal in dezelfde positie.

Myriam@REBUS ( 2018-01-24 01:58:00 -0500 )edit

Waarom is het antwoord dan C en niet A?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-24 16:15:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-08 06:09:42 -0500

Aantal keer gelezen: 189 keer

Laatst gewijzigd: Jan 09 '18