Stel je vraag
0

Fysica: Dynamica kogel aan touw

asked 2018-01-08 13:35:48 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2018-01-16 01:30:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij de vraag heb ik de schuine spankracht en zwaartekracht getekend. Ty heft de zwaartekracht op waardoor ik enkel Tx over heb en dus dacht ik dat t de resulterende kracht zou zijn. Bijgevolg heb ik B aangekruist, maar het moest A zijn, zie bijlage voor volledige vraagimage description

Kan iemand mij vertellen waarom mijn methode verkeerd is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-09 17:38:23 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij de schuine opstelling is de versnelling in de x-richting en in de y-richting verschillend van 0. (Er is dus een tangentiële versnelling en een centripetale versnelling.) De snelheid in dit punt is verschillend van de snelheid beneden.

Bij de opstelling beneden is de tangentiële versnelling nul (de snelheid is daar maximaal) Om de versnellingsvector te berekenen moet je de snelheid daar berekenen met behoud van energie en a=(omega)²/r

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hallo, als ik het goed heb geldt mijn methode enkel als het systeem in evenwicht is en omdat hierbij een versnelling is, is de centripetale versnelling de resulterende versnelling?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-23 12:53:39 -0500 )edit

Dit is inderdaad geen systeem in evenwicht. Het is ook geen eenparige cirkelvormige beweging (de hoeksnelheid is geen constante)

Myriam@REBUS ( 2018-01-23 13:06:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-08 13:35:48 -0500

Aantal keer gelezen: 326 keer

Laatst gewijzigd: Jan 16 '18