Stel je vraag
0

fysica mechanische energie

asked 2018-01-13 15:03:57 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

image description

Hallo, hierbij een vraag waar het antwoord C is, kan iemand mij de redenering uitleggen. Want ik dacht aan een grote veer waar het touw in zijn maximale uitwijking op rust is en daarom de kinetische enerige 0 is en veerenergie max is, nu komt er ook zwaartekracht bij te pas, hier raak ik al in de war. Hoe dan ook ik zou eerder B kiezen

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-14 00:31:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de laagste positie (dus na de sprong, op het diepste punt) is de potentiële energie van de zwaartekracht omgezet in de potentiële energie van de veer (elastiek). Dat maakt dat Jane op dat diepste punt een ogenblikje stil hangt. Direct daarna veert ze wel terug naar boven. Dus is het duidelijk dat de veerkracht groter is dan de zwaartekracht. Berekenen: mgh= k (uitrekking veer)²/2 en som van de krachten = k(uitrekking veer) - mg

De fout in jouw redenering is dat je uitgaat van een statisch evenwicht in het diepste punt, en daar dan de krachten in evenwicht zet. Dit zou zo zijn als er een niet vervormbaar touw was. Maar in dat geval zou Jane het niet overleven want dan wordt haar volledige kinetische energie in het laagste punt plots gebruikt om haar lichaam te vervormen. Vergelijk met een vrije val vanaf die hoogte.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

hallo, Ik snap daarom niet waarom ze voor even stil hangt, als een voorwerp in rust is, dan is er toch ook geen resulterende kracht. Ik zie het zoals een bal, als je hem omhoog gooit is staat hij stil in zijn hoogste punt, hoe kan dat? Want dan is het voorwerp toch in rust?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-01-14 09:00:07 -0500 )edit
0

answered 2018-01-14 09:14:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ze staat stil omdat de richting waarin ze beweegt omkeert. (Zoals een bal die je omhoog gooit op een bepaald moment ook naar beneden begint te komen.) Op het diepste punt stopt de dalende beweging van Jane, en begint ze terug naar boven te veren.

Je hebt de redenering omgekeerd: als een voorwerp stil ligt (en blijft stil liggen) zijn de resulterende krachten erop nul. Hier hebben we een 'voorwerp' dat heel even stil ligt, maar waarop de resulterende krachten niet nul zijn. Het zal dus wel gaan versnellen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-13 15:03:57 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jan 14 '18