Stel je vraag
0

Biologie fotosynthese

asked 2018-01-22 15:20:25 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2018-01-24 13:50:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hallo hierbij een vraag waar ik niet snap waarom het antwoord A fout is en D juist.

Een groep planten staat in het donker. Per uur verbruiken ze (onder normale omstandigheden van temperatuur en druk) 1,92 g zuurstofgas. Na 10 uur zullen ze:

A. 1 mol glucose geoxideerd hebben; B. 36 g glucose geoxideerd hebben; C. 2,64 g C02 geproduceerd hebben; D. 13,411iter C02 geproduceerd hebben.

edit retag remove flag flag offensive (1) close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-24 13:49:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In het donker gebruikt de plant glucose als energiebron. De chemische reactie is als volgt C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O + energie. De vrijgekomen energie wordt opgeslagen in ATP. De uitwerking is nu zoals je bij chemisch rekenen toepast. Je bepaald het totaal aantal mol verbruikte O2. Je weet dan ook hoeveel glucose er geoxideerd wordt, alsook hoeveel koostofdioxide en water er wordt geproduceerd. Vervolgens doe je de nodige omzettingen van mol naar gram, naar liter, naar ... . Finaal ge je dan na welk antwoord er mee overeenstemt. Je zal zien dat hier D het correcte antwoord is. Deze opgave kadert aldus volledig in wat met 'Kennis en Inzicht in de wetenschappen' wordt bedoeld. Vraagstelling vanuit één vak en uitwerking bmv de andere.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-22 15:20:25 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: Jan 24 '18