Stel je vraag
0

Wiskunde ongelijkheid met absolute waarden [closed]

asked 2018-01-28 07:26:50 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-01-29 03:24:41 -0500

We beschouwen de volgende ongelijkheid met absolute waarden: | log2 (2x+1) - 2 | ≤ 2

Om aan deze gelijkheid te voldoen,

A. Er zijn evenveel even gehele getallen als oneven gehele getallen die aan deze ongelijkheid voldoen .
B. Er zijn meer even gehele getallen die aan deze ongelijkheid voldoen dan oneven gehele getallen .
C. Er zijn meer oneven gehele getallen die aan deze ongelijkheid voldoen dan even gehele getallen .
D. Er zijn oneindig veel gehele getallen die aan deze ongelijkheid voldoen

Ik kom uit dat x groter of gelijk aan 0 moet zijn en kleiner of gelijk aan 15/2. De gehele getallen binnen deze oplossingsverzameling zijn dus 0,1,2,3,4,5,6 en 7.

Mijn vraag is nu of 0 als positief geheel getal gerekend moet worden of niet?

Alvast bedankt!

Groetjes Sam

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason the question is answered, right answer was accepted by Sam
close date 2018-01-29 03:26:14.021448

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-01-28 13:42:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nul is een even getal.

De even getallen die in de oplossingsverzameling zitten zijn dus 0, 2, 4 en 6.

De oneven getallen zijn 1, 3, 5 en 7.

De juiste oplossing is dus A (maar er is een woordje 'even' uit de oplossing gevallen)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Myriam! Heb het woordje 'even' ook toegevoegd aan oplossing A.

Sam ( 2018-01-29 03:25:56 -0500 )edit
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-01-28 07:26:50 -0500

Aantal keer gelezen: 580 keer

Laatst gewijzigd: Jan 29 '18