Stel je vraag
0

fysica, optica

asked 2018-02-15 03:45:48 -0500

Adara gravatar image

image description

Zou iemand me kunnen helpen met deze oefening? Lichtstraal valt in op spiegel en dan weerkaatst het terug? het breekt dus niet? Alvast bedanktimage description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-02-16 04:42:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\lichtstraal op spiegel.jpg

Invalshoek gelijk aan terugkaatsingshoek

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u Myriam

Adara ( 2018-02-16 14:16:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-15 03:45:48 -0500

Aantal keer gelezen: 312 keer

Laatst gewijzigd: Feb 16 '18