Stel je vraag
0

fysica, hydrostatica

asked 2018-02-19 06:16:10 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 56 van de cursus staat uitgelegd wat drijven en zinken beteken. Maar wat beteken zweven zijn?

1) Object bevindt zich volledig ondergedompeld in water?

2) Zinken netto kracht naar beneden? Drijven = nettokracht omhoog? En bij zweven?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Hm,, zo had ik het niet bekeken. Danku Sam.

Adara ( 2018-02-19 13:14:47 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-02-19 11:36:20 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-02-19 15:30:53 -0500

Volgens mij 'zweeft' een voorwerp als de zwaartekracht gelijk is aan de de Archimeskracht en dus de nettokracht 0 is

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-03-20 13:11:58 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Zwijven en drijven kun je volgens mij gelijk interpreteren

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

??? Zweven is vrij bewegen door de hele vloeistof (of gas), bij drijven zal het voorwerp aan het oppervlak vast zitten. Denk bij dit laatste aan een ijsberg in zee.

Myriam@REBUS ( 2018-03-20 13:20:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-19 06:16:10 -0500

Aantal keer gelezen: 191 keer

Laatst gewijzigd: Mar 20 '18