Stel je vraag
0

chemie, basiskennis

asked 2018-02-21 03:53:09 -0500

Adara gravatar image

Welke scheidingsmethode's voor mengels moet men kennen? Ik curus chemie van Rebus vind ik er ook niets over terug. Kan iemand me erbij helpen? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-01 16:28:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-01 16:31:55 -0500

Scheidingsmethoden behoort wel tot de te kennen leerstof. In het verleden werden hierover geen concrete vragen gesteld.

Wat belangrijk is en reeds in de vraagstelling naar voor is gekomen in het verleden zijn de begrippen filtratie, neerslag en filtraat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Alvast bedankt Koen

Adara ( 2018-03-01 16:35:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-21 03:53:09 -0500

Aantal keer gelezen: 239 keer

Laatst gewijzigd: Mar 01 '18