Stel je vraag
0

Chemie reactiesnelheid

asked 2018-02-25 07:02:52 -0500

Sam gravatar image

Ik heb een vraag over deze oefening. De eenheid van de reactiesnelheid is mol / l . s

Antwoord B, C en D lijken me fout. Maar bij antwoord A staat er in de noemer kubieke meter. Mijn antwoord zou zijn mol / l . s of mol / dm^3 . s maar dit staat er dus niet exact bij.

Waarom is antwoord A toch het juiste antwoord ondanks dat er kubieke meter staat?

C:\fakepath\Schermafbeelding 2018-02-25 om 13.58.33.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-02-25 15:04:49 -0500

Adara gravatar image

Sam 1dm^3= 1m^-3=1 liter dus daarom is het antwoord A snap je?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedoel je dan dat 1m^3 gelijk is aan 1dm^3 x 10^3 ?

Sam ( 2018-02-26 10:22:13 -0500 )edit

1dm^3= 10^-3 m^3

Adara ( 2018-02-27 01:02:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-02-25 07:02:52 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Feb 25 '18