Stel je vraag
0

Biologie fotosynthese

asked 2018-03-03 17:50:30 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo ik snap niet hoe ze aan antwoord 2/3 komen. image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-04 10:53:28 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Hallo,

Je moet zien op tijdstip P zijn er al 4 CO2's opgenomen (verdeel het in vlakken). Dus al 2/3 van het nodige voor glucose te vormen

Zie je het?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja hij begon met -2 en is gestegen naar 2 dus 4 CO2 van de 6CO2. Ik snap hem, dankjewel martine

Ibrahim.Khlosi ( 2018-03-08 10:59:42 -0500 )edit

Graag gedaan :)

Martine@REBUS ( 2018-04-21 10:12:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-03 17:50:30 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: Mar 04 '18