Stel je vraag
1

evolutieleer

asked 2016-05-18 07:28:37 -0500

Laura.Slagter gravatar image

updated 2016-05-30 08:29:39 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

vraag 12:

genetische overeenkomst van soorten: -is RNA geschikt doordat de moleculen een geringe of grote diversiteit hebben? - Is RNA geschikt doordat de moleculen een geringe of grote evolutionaire stabiliteit vertonen?

Ik Snap dat het 2e groot moet zijn, maar begrijp niet waarom het de eerste stelling 'gering' moet zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-05-30 05:33:18 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dag Laura, het BIO-team heeft deze vraagstelling wellicht over het hoofd gezien daar je reeds een vraag 'evolutieleer' gepost had. Het betrof toen evolutieleer-vraag 6 terwijl je nu een antwoord wenst betreffende 'evolutieleer - vraag 12'. Er zal sneller en duidelijker reactie zijn als je in de titel duidelijk stelt om welke vraag het binnen evolutieleer gaat. Misschien nuttig om je vraagstelling te herhalen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 07:28:37 -0500

Aantal keer gelezen: 136 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '16