Stel je vraag
0

chemie, atoomstructuur

asked 2018-03-20 07:54:06 -0500

Adara gravatar image

Als ik volgend elektronenconfiguratie van in de grondtoestand heb

1s^2 2s^2 2p^5

A het element 5 valentie elektronen heeft B het element vormt gemakkelijker een negatief dan een positief ion

Ik zou niet weten waarom A fout is? Is het omdat ik enkel naar aantal elektronen in p orbitaal kijk? maw dat 7 valentie elektronen juist is?

B kan wel juist zijn aangezien het in buitenste schil 7 elektronen heeft, en kan dus 1 opnemen om octet te vormen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2018-03-20 11:11:50 -0500

Sam gravatar image

Volgens mij heeft dit element 9 elektronen dus 2 op de eerste schil en 7 op de buitenste schil. Dit betekent dus dat er 7 valentie-elektronen zijn en niet 5.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dag Adara, je geeft eigenlijk zelf het antwoord: '... aangezien het in de buitenste schil 7 elektronen heeft, ...'. Dus 7 elektronen in schil 2 (buitenste schil voor dit atoom) = 7 valentie├źlektronen

Koen@REBUS ( 2018-03-20 11:57:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-20 07:54:06 -0500

Aantal keer gelezen: 140 keer

Laatst gewijzigd: Mar 20 '18