Stel je vraag
1

eukaryote cel

asked 2016-05-18 07:32:26 -0500

Laura.Slagter gravatar image

vraag 14:

Een normale plantencel wordt in een ruime NaCl 5% oplossing gelegd. Op een bepaald moment komt het celmembraan los van de celwand. Er is een ruimte ontstaan tussen celmem en celwand.Wat zit er in deze ruimte? a. lagere conc. NaCl opslossing b. zuiver water c. lucht d. NaCl 5% oplossing

Ik dacht dat het zuiver water was, maar kan NaCl dus toch door de celwand? (Want het is d)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-20 11:04:52 -0500

Joris@REBUS gravatar image

Dag Laura,

Aangezien het celmembraan los komt van de celwand verliest de plantencel water door osmose. De celwand van plantencellen bestaan voor een groot gedeelte uit cellulose (een polysacharide). Het heeft dus niet dezelfde structuur als een celmembraan. Om die reden gaat de celwand een grotere permeabiliteit vertonen voor de meeste stoffen (bv ionen zoals Na+ en Cl-), terwijl het celmembraan selectief-permeabel is. In de opgave hebben ze het over slechts 1 plantencel, het water dat hieruit wordt vrijgezet gaat weinig effect hebben op de totale concentratie van de NaCl oplossing en dus is antwoord d het juiste.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-18 07:32:26 -0500

Aantal keer gelezen: 135 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '16