Stel je vraag
1

Chemie periodiek

asked 2018-03-21 08:36:43 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-03-21 16:48:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Vraag chemie rebus.PNG

opgave: zie foto: Gegeven is Seleen

Van welke van de volgende elementen verwacht je dat het zich gelijkaardig gedraagt?

Ik redeneerde als volgt, ik zocht een atoom in dezelfde groep want deze heeft evenveel valentie-elektronen. Toevallig kwam ik antwoord A uit. Dit was het juiste antwoord. De verbetersleutel snap ik niet, is deze manier van werken ook goed?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-21 11:55:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat bedoel je met: '... de verbetersleutel snap ik niet'?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-21 08:36:43 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Mar 21 '18