Stel je vraag
0

chemie, geleidbaarheid

asked 2018-03-22 04:34:32 -0500

Adara gravatar image

om een uitspraak te kunnen doen over de geleidbaarheid van bepaalde stof moet men enkel kijken of het al dan niet dissocieert in water? Met andere woorden of het ion kan vormen of niet? En hoe meer ionen er gevormd worden hoe gemakkelijker het elektrische stroom geleid?

Waarom kunnen eigenlijk ionen elektrische stroom geleiden?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-22 12:12:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-22 12:12:53 -0500

Ionen zijn elektrisch geladen deeltjes, en die kunnen zich vrij door de vloeistof bewegen. Zuiver water geleidt de elektrsche stroom dus maar een heel klein beetje.

Voeg je een goed oplosbaar zout toe, bijvoorbeeld NaCl, dan lost dat op en splitst in ionen:

NaCl (s) --> Na+ (aq) + Cl- (aq)

Je krijgt hierdoor ionen of extra elektrisch geladen deeltjes en de elektrische stroom zal hierdoor beter geleiden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-22 04:34:32 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Mar 22 '18