Stel je vraag
0

chemie, aantal atomen

asked 2018-03-22 05:05:43 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-22 12:03:12 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als men een bekertje gevuld met 150g water heeft, wat is dan totaal aantal H-atomen in het bekertje?

n(H2)= 8.33 mol dus Is dan het aantal atomen N=n.Na= 8.33. 6.02.10^23= 5.10^24

Maar antwoord 10 ^25 atomen zijn.

Wat heb ik fout gedaan?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-28 03:31:26 -0500

Adara gravatar image

Ja ik kom voor aantal atomen H 5.10^23 maar zoals Myriam het zegt ik was vergeten dat ik in 1 molecule water 2 waterstofatomen heb en dus daarom is het aantal waterstoatomen gelijk aan 10^25. Dank zeer allebei.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-03-22 12:01:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-03-22 15:51:02 -0500

Wat is de brutoformule van water?

Hoeveel mol water heb je dan?

Hoeveel mol H ?

Als je dat correct invult en van daaruit verder redeneert zoals je hierboven hebt gedaan ga je waarschijnlijk wel de juiste oplossing vinden.

Geef je het juiste antwoord en de berekening?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Brutoformule van water = 18 g/mol ik heb dan 8.33mol water en 8.33mol H-atomen. aantal atomen H= n. Na= 8.33 . 6.022 10^23= 50.10^24

Adara ( 2018-03-23 02:42:09 -0500 )edit

Maar antwoord moet 10^25 zijn.

Adara ( 2018-03-23 02:42:52 -0500 )edit

Het is toch H2O dus moet je 2n H atomen hebben.

Myriam@REBUS ( 2018-03-23 03:16:09 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-22 05:05:43 -0500

Aantal keer gelezen: 2,098 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18