Stel je vraag
0

Soortelijke warmtecapaciteit

asked 2018-03-22 12:31:27 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo bij deze vraag, snap ik niet waarom het antwoord C is. 8. Als je de waarde kent van de soortelijke warmtecapaciteit van een stof, dan kan je van een voorwerp gemaakt uit die stof de hoeveelheid warmte berekenen die: a. het voorwerp opneemt om 1,00 °C in temperatuur te stijgen. b. het voorwerp met massa van 1,00 kg opneemt. c. het voorwerp met massa van 1,00 kg opneemt om 4,00 °C in temperatuur te stijgen. d. het voorwerp met massa van 1,00 kg opneemt om te smelten

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-03-22 15:21:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wat heb je nodig om de hoeveelheid warmte te berekenen:

De soortelijke warmtecapaciteit.

De massa.

De verandering in temperatuur.

Alleen bij C heb je al deze gegevens.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-22 12:31:27 -0500

Aantal keer gelezen: 167 keer

Laatst gewijzigd: Mar 22 '18