Stel je vraag
0

Olympiade fysica stroomkring

asked 2018-03-24 08:31:28 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Hallo Ik ondervind wat problemen bij deze vraag: Gea heeft de beschikking over een zeer gevoelige stroommeter Ze wil die gebruiken als voltmeter. < Wat moet Gea daar voor doen? A. een grote weerstand in serie schakelen B. een grote weerstand parallel schakelen C. een kleine weerstand in serie schakelen D. een kleine weerstand parallel schakelen

Hierbij is het antwoord A juist. Zelf dacht ik B omdat een voltmeter parallel staat.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Wat doe je met het gegeven dat de voltmeter zeer gevoelig is. Wat zou er kunnen gebeuren als de stroomsterkte die hij moet meten te groot is?

Myriam@REBUS ( 2018-03-24 15:24:37 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-24 10:41:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er is geen indicatie dat men een voltmeter wilt toevoegen. Helpt dit je op weg in je redenering?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-24 08:31:28 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Mar 24 '18