Stel je vraag
0

chemie, basiskennis

asked 2018-03-25 05:45:52 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-25 10:37:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1 liter van een bepaald gas A heeft bij een bepaalde druk en temperatuur een grotere massa dan 1 liter van gas B bij dezelfde druk en temperatuur.

Uitspraak 1: in 1 liter van gas A zitten meer moleculen dan in 1 liter van gas B, gemeten bij dezelfde druk en temperatuur.

Uitspraak 2: een molecule van gas A heeft een grotere massa dan een molecule van gas B

welke uitspraak(en) zijn juist?

Uitspraak 1 heeft het over de massadichtheid denk ik en aangezien mA>mB en bij gelijke volume moet er ook meer moleculen A zijn dan B?

Uitspraak 2 lijkt me ook juist. Daarom zou ik zowel voor 1 als 2 kiezen?

Maar ze zijn niet allebei juist, kan iemand inzien waarom uitspraak 1 niet correct is? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-25 06:08:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

PV=nRT Zelfde druk, zelfde temperatuur, zelfde volume dus n moet gelijk zijn. Daarom kan uitspraak 1 niet juist zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De molaire massa van de molecule bepaalt dus de massa van een bepaald volume van een gas wanneer de temperatuur en druk constant zijn. Vandaar dat uitspraak 2 correct is.

Koen@REBUS ( 2018-03-25 06:16:18 -0500 )edit

Bedankt Koen, maar waarom is uitspraak 1 dan fout?

Adara ( 2018-03-25 12:32:08 -0500 )edit

Zie antwoord van Myriam hierboven. OK?

Koen@REBUS ( 2018-03-25 16:33:07 -0500 )edit

Ja, ik denk dat ik het als volgt mag begrijpen, aangezien alle parameters constant blijven moeten aantal mol van A en B gelijk zijn aan elkaar. Maar ze spreken in uitspraak 1 over moleculen? Als 1 molecule 1 en 1 molecule B heb ze moeten toch niet noodzakelijke zelfde aantal mol hebben?

Adara ( 2018-03-26 04:25:49 -0500 )edit
0

answered 2018-03-26 04:26:17 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-26 15:25:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

1 mol bevat altijd 6,02 x 10 tot de 23 ste aantal moleculen. Dus n is gelijk en het aantal moleuclen is ook gelijk.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Koen, ik begrijp niet goed waarom uitspraak 1 fout is? "in 1 liter van gas A zitten meer moleculen dan in 1 liter van gas B, gemeten bij dezelfde druk en temperatuur." Omdat massa van A groter is dan massa B moet deze uitspraak toch kloppen?

Adara ( 2018-03-28 02:31:41 -0500 )edit

De druk en tempteratuur zijn gelijk dan is V1 / n1 = cte en V2 /n2 = cte als je deze twee aan elkaar gelijk stelt dan is V1 / n1 = V2 / n2. Nu is V1 = V2 want is 1 liter --> n1 = n2. Het aantal deeltjes is steed gelijk in dezelfde molhoeveelheid. Kan je hiermee verder?

Koen@REBUS ( 2018-03-28 15:08:57 -0500 )edit

Ja, het is niet omdat massa van A groter is dan massa van B dat er noodzakelijk in A meer molecullen zitten dan in B. Want uit ideale gaswet kan men afleiden dat het aantal mol van beiden gelijk zijn. en zo dus ook het aantal moleculen. Bedankt Koen

Adara ( 2018-03-29 03:33:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-25 05:45:52 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: Mar 25 '18