Stel je vraag
0

chemie, molaire gasvolume

asked 2018-03-25 05:58:56 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-25 10:36:35 -0500

Koen@REBUS gravatar image

waarom is volume van een gas niet afhankelijk van molaire aard van een gas, en wat wilt deze uitspraak eigenlijk zeggen? Is het omdat gassen de volledige ruimte die er ter beschikking is in nemen? Maw; dat ze zich maximaal kunnen uitspreiden in de ruimte?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-25 06:18:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie ideale gaswet PV=nRT

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het waarom maakt geen deel uit van de te kennen leerstof voor het toelatingsexamen. Dus is dat in deze context niet relevant.

Koen@REBUS ( 2018-03-25 10:35:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-25 05:58:56 -0500

Aantal keer gelezen: 132 keer

Laatst gewijzigd: Mar 25 '18