Stel je vraag
0

Lewisformule N2

asked 2018-03-26 05:54:09 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-03-26 07:45:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik vroeg me af hoeveel bindende elektronenparen en aantal vrije elktronenparen men heeft voor N2

Tussen twee stikstofatomen hebben we drievoudige binding, ik denk dat we dan 3 bindende elektronenparen hebben en 2 vrijelektronenparen klopt het? Of zijn die twee elektronenparen van stikstofatomen geen vrije elktronenparen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Als ze niet gebonden zijn zijn ze vrij. Dus het klopt!

Myriam@REBUS ( 2018-03-26 06:28:25 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-26 07:44:02 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Antwoord van Myriam is volledig correct.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-26 05:54:09 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '18