Stel je vraag
0

Rebus Scheikunde, extra oefening vraag 14

asked 2018-03-26 07:46:11 -0500

Adara gravatar image

Bij vraag 14 heeft men een zuuroplossing met concentratie van 12 mol/l en massaprocent van 75% en een dichtheid van 1.57g/ml. Welke zuur is aanwezig in de oplossing?

In 1 liter oplossing heeft men 12 mol. 3/4 van de oplossing bestaat uit zuur. Dan is aantal mol van zuur 9 mol?

Mzuur= mzuur/n zuur = 1177.5g / 9mol = 130g/mol

Ik weet dat aantal mol van mijn zuur fout is, maar ik weet niet waarom en hoe ik dan juist aantal mol van zuur moet krijgen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-26 07:50:28 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Er staat dat het massaprocent 75 % is. Het aantal mol zuur blijft 12.

Dus je moet rekenen vanuit het gewicht zuur dat aanwezig is in 1 liter en dat dan delen door het aantal mol = 12 mol.

Lukt het dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel erg bedankt Koen, ja maar ik begrijp niet goed waarom het aantal mol zuur 12mol is. Want is toch totaal aantal mol die aanwezig is in 1liter oplossing? Maar mijn oplossing bestaat voor 25% uit water en 75% uit zuur.

Adara ( 2018-03-28 03:22:47 -0500 )edit

Dat is gegeven dat er 12 mol zuur in zit. Wanneer we 1 liter van de oplossing nemen dan weegt deze oplossing 1570 gram. 75 % van deze oplossing is zuur. Dus we hebben 1177,5 gram zuur en deze hoeveelheid zuur komt overeen met 12 mol. De molarie massa van dit zuur = massa van het zuur/het aantal mol

Koen@REBUS ( 2018-03-28 15:02:11 -0500 )edit

Ja ik heb het nu begrepen, in 1 liter oplossing heb je 12 mol opgeloste stof. En onze opgeloste stof is in dit geval zuur en dus daarom 12mol. Maar als men nu vraagt wat is het aantal mol van oplosmiddel water? Is het dan n=392.5g/18g/mol=21.8mol?

Adara ( 2018-03-29 03:40:17 -0500 )edit

Dat is correct geredeneerd ! Zeer goed.

Koen@REBUS ( 2018-04-01 13:14:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-26 07:46:11 -0500

Aantal keer gelezen: 81 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '18