Stel je vraag
0

Rebus scheikunde, extra oefeningen vraag 21

asked 2018-03-26 12:20:47 -0500

Adara gravatar image

1 liter van een oplossing waarin 1 mol KI is opgelost wordt toegevoegd aan 1 liter van een oplossing waarin 1 mol Pb(NO3)2 is opgelost. Er ontstaat een neerslag die we affiltreren.

Ik heb volgende reactie 2 KI + Pb(NO3)2 > 2KNO3 + PbI2 waarbij looddijodide neerslaat.

Wat is mijn filtraat? bestaat die enkel uit KNO3 of ook nog uit de reagentia?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-03-26 15:11:20 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je filtraat bestaat eveneens nog uit de reagentia die in overmaat aanwezig zijn.

Dus KI of Pb(NO3)2 afhankelijk van welke stof in overmaat aanwezig is en KN03 zullen in het filtraat aanwezig zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok bedankt, in mengesle B heb ik volgende reactie : KNO3 + Pb(NO3)2 + KI > ? Ik weet niet wat ik als producten dan krijg? Is het Pb(NO3)2 + PbI2 ?

Adara ( 2018-03-28 03:15:29 -0500 )edit

Je krijgt PbI2 dat neerslaat want alle nitraten zijn goed oplosbaar en deze blijven in oplossing aanwezig. Zie jouw informatietabel !!

Koen@REBUS ( 2018-03-28 14:55:29 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-26 12:20:47 -0500

Aantal keer gelezen: 184 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '18