Stel je vraag
0

Rebus scheikunde extra oefeningen, vraag 22

asked 2018-03-28 03:49:47 -0500

Adara gravatar image

In een verzadigde oplossing van Cu(OH)2 is vast Cu(OH)2 in evenwicht met zijn ionen. Waardoor neemt bij constante temperatuur de Cu^2+ ionenconcentratie in de oplossing toe?

Het zal gebeuren door waterstofnitraat toe te voegen, maar ik vraag me af wat bij D eigenlijk gebeurd? " door langzaam indampen" ?

Als men een oplossing langzaam laat indampen komt het toch erop neer dat men de oplosmiddel verdampt. Dat concentratie van opgeloste stof stijgt, men geconcentreerde oplossing krijgt? Wat betekent indampen in geval van vast koperdihydroxide?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-03-28 04:09:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als men een verzadigde oplossing indampt neemt inderdaad de hoeveelheid oplosmiddel af. Maar de oplossing is al verzadigd, dus de concentratie opgeloste stof kan niet meer stijgen. Er zal dan een hoeveelheid opgeloste stof uitkristalliseren.

Vergelijk: als je zout water indampt krijg je eerst zoutkristallen die zich vormen op de bodem. Ga je nog verder indampen dan eindig je met zout.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor uw uitleg.

Adara ( 2018-03-28 04:28:47 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-03-28 03:49:47 -0500

Aantal keer gelezen: 380 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '18